PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ

 • Loại: Nước
 • Quy cách: Chai 1 lít
Price: Contact
 • Loại: Nước
 • Quy cách: Chai 1 lít
Price: Contact
 • Loại: Nước
 • Quy cách: Chai 1 lít
Price: Contact
 • Loại: Nước
 • Quy cách: Chai 1 lít
Price: Contact
 • Loại: Nước
 • Quy cách: Chai 1 lít
Price: Contact
 • Loại: Nước
 • Quy cách: Chai 1 lít
Price: Contact

 • Loại: Powdered
 • Quy cách: 1kg
Price: Contact
 • Loại: pelleted - net bag
 • Quy cách: 300G
Price: Contact
 • Loại: pelleted - net bag
 • Quy cách: 500G
Price: Contact
 • Loại: pelleted
 • Quy cách: 500G
Price: Contact
 • Loại: pelleted
 • Quy cách: 500G
Price: Contact
 • Loại: pelleted
 • Quy cách: 500G
Price: Contact
 • Loại: Powdered
 • Quy cách: 40 KGS
Price: Contact
 • Loại: Powdered
 • Quy cách: 40 KGS
Price: Contact
 • Loại: Powdered
 • Quy cách: 40 kgs
Price: Contact
 • Loại: Powdered
 • Quy cách: 40 kgs
Price: Contact